(12β,22R)-12,21-Dihydroxy-1,26-Dioxo-22,26-Epoxyergosta-2,5,24-Trien-27-Yl β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C34H48O11
IUPAC Name (2r)-2-[(1r)-2-hydroxy-1-[(8s,9s,10r,12r,13s,14s,17r)-12-hydroxy-10,13-dimethyl-1-oxo-4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-4-methyl-5-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]-2,3-dihydropyran-6-one
Molecular Mass 632.738 g·mol−1
Heat of Formation -1993.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.93 ± 1.08 D
Volume 739.57 Å 3
Surface Area 573.09 Å 2
HOMO Energy -9.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.34 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LZMUHRZRHBVVTP-MHEOYVQJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O