3-(β-D-Ribofuranosyl)Uric Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N4O7
IUPAC Name 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-7,9-dihydropurine-2,6,8-trione
Molecular Mass 300.225 g·mol−1
Heat of Formation -1136.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.87 ± 1.08 D
Volume 297.97 Å 3
Surface Area 262.98 Å 2
HOMO Energy -9.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.88 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-7,9-dihydropurine-2,6,8-trione
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7,9-dihydropurine-2,6,8-trione
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-7,9-dihydropurine-2,6,8-trione
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]uric acid
  • 3-ribosyluric acid
  • 7,9-dihydro-3-beta-d-ribofuranosyl-1h-purine-2,6,8(3h)-trione
  • uric acid ribonucleoside
  • uric acid riboside
CAS Number(s)
  • 2124-54-1
InChIKey MFGPUMDDJCTHOI-UMMCILCDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N