(3β,18Alpha)-3-Hydroxyolean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O3
IUPAC Name (4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14br)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 456.700 g·mol−1
Heat of Formation -880.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.46 ± 1.08 D
Volume 586.07 Å 3
Surface Area 422.99 Å 2
HOMO Energy -9.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey MIJYXULNPSFWEK-JZQYXDLISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O