(13β,18Alpha)-18-[(1R,12S,13R,14E,19S,21S)-14-(2-Hydroxyethylidene)-9-Oxo-8,16-Diazahexacyclo[11.5.2.1~1,8~.0~2,7~.0~12,21~.0~16,19~]Henicosa-2,4,6,10-Tetraen-10-Yl]Strychnidin-10-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C42H42N4O4
IUPAC Name (13beta,18alpha)-18-[(1r,12s,13r,14e,19s,21s)-14-(2-hydroxyethylidene)-9-oxo-8,16-diazahexacyclo[11.5.2.1 1,8 .0 2,7 .0 12,21 .0 16,19 ]henicosa-2,4,6,10-tetraen-10-yl]strychnidin-10-one
Molecular Mass 666.807 g·mol−1
Heat of Formation 3187.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.74 ± 1.08 D
Volume 722.55 Å 3
Surface Area 528.32 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey MMKIAHOGFMPKCT-YDBFCOOGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N