(3β)-3-Hydroxyolean-12-En-28-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H52O3
IUPAC Name [(4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-yl]methyl acetate
Molecular Mass 484.753 g·mol−1
Heat of Formation -906.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.70 ± 1.08 D
Volume 634.44 Å 3
Surface Area 460.53 Å 2
HOMO Energy -9.11 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.92 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-yl]methyl ethanoate
  • acetic acid [(4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-yl]methyl ester
InChIKey MOMZFICIDJEWQF-NEIIXNPVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O