(3β,9β,18Alpha)-3-Hydroxy-11-Oxoolean-12-En-30-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O4
IUPAC Name (2s,4as,6as,6as,6br,8ar,10s,12as,14bs)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
Molecular Mass 470.684 g·mol−1
Heat of Formation -985.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.51 ± 1.08 D
Volume 588.71 Å 3
Surface Area 425.34 Å 2
HOMO Energy -9.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,4as,6as,6as,6br,8ar,10s,12as,14bs)-10-hydroxy-13-keto-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
  • (2s,4as,6as,6as,6br,8ar,10s,12as,14bs)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
InChIKey MPDGHEJMBKOTSU-AOLSMHRZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O