β-Viscol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (1r,3ar,5ar,5br,7ar,9s,11ar,11br,13ar,13br)-1-isopropenyl-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-9-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -498.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.30 ± 1.08 D
Volume 577.62 Å 3
Surface Area 414.75 Å 2
HOMO Energy -9.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.28 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • .beta.-viscol
  • lmpr01060013
  • lup-20(29)-en-3.beta.-ol
  • lupeol
  • monogynol b
InChIKey MQYXUWHLBZFQQO-QGTGJCAVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O