α-Muramic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H17NO7
IUPAC Name (2r)-2-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-azaniumyl-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-yl]oxypropanoate
Molecular Mass 251.234 g·mol−1
Heat of Formation -1345.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.48 ± 1.08 D
Volume 278.16 Å 3
Surface Area 248.95 Å 2
HOMO Energy -9.43 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r)-2-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxypropanoic acid
  • (2r)-2-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-yl]oxypropanoic acid
  • (2r)-2-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-2,5-dihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-4-yl]oxypropionic acid
  • (2r)-2-[[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-tetrahydropyranyl]oxy]propanoic acid
InChIKey MSFSPUZXLOGKHJ-GLPGPYIRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N