(6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,21-Trihydroxy-16-Methyl-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-17-Yl Propionate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H33FO7
IUPAC Name [(6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16s,17r)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molecular Mass 464.524 g·mol−1
Heat of Formation -1472.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.95 ± 1.08 D
Volume 538.3 Å 3
Surface Area 402.92 Å 2
HOMO Energy -9.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.65 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16s,17r)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
  • [(6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16s,17r)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
  • propanoic acid [(6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16s,17r)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • propionic acid [(6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16s,17r)-9-fluoro-17-glycoloyl-6,11-dihydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
InChIKey MSINRSAEEWODSQ-JATWPNACSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F