α-D-Glucosamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H13NO5
IUPAC Name (2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,4,5-triol
Molecular Mass 179.171 g·mol−1
Heat of Formation -964.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.76 ± 1.08 D
Volume 201.62 Å 3
Surface Area 190.35 Å 2
HOMO Energy -9.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
  • (2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,4,5-triol
  • (2s,3r,4r,5s,6r)-3-amino-6-methylol-tetrahydropyran-2,4,5-triol
  • 2-amino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose
  • gcn
  • pa1
  • paromomycin (ring 1)
InChIKey MSWZFWKMSRAUBD-UKFBFLRUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N