7-(α-D-Ribofuranosyl)-1,7-Dihydro-6H-Purin-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H2N4O5
IUPAC Name [(e)-n-cyano-c-[1-[(z)-[3,4-dioxo-5-(oxomethylene)tetrahydrofuran-2-ylidene]amino]-2-oxo-vinyl]carbonimidoyl]-methylidyne-ammonium
Molecular Mass 258.147 g·mol−1
Heat of Formation 131.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.42 ± 1.08 D
Volume 269.43 Å 3
Surface Area 260.29 Å 2
HOMO Energy -9.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MTBCDJLBNPJBFZ-CRKDRTNXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N