β-D-Sorbofuranosyl β-L-Glucopyranosyl-(1->6)-β-D-Altropyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r,6r)-2-[[(2r,3s,4s,5r,6s)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -2975.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.91 ± 1.08 D
Volume 546.75 Å 3
Surface Area 433.98 Å 2
HOMO Energy -10.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.59 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MUPFEKGTMRGPLJ-RILKIMGVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O