8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-Oxo-1,4-Dihydro-2-Quinolinecarboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H17NO9
IUPAC Name 4-oxo-8-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1h-quinoline-2-carboxylic acid
Molecular Mass 367.307 g·mol−1
Heat of Formation -1447.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.72 ± 1.08 D
Volume 388.62 Å 3
Surface Area 328.37 Å 2
HOMO Energy -8.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-quinolinecarboxylic acid, 8-(beta-d-glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-
  • 4-keto-8-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1h-quinoline-2-carboxylic acid
  • 4-oxo-8-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1h-quinoline-2-carboxylic acid
  • 4-oxo-8-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1h-quinoline-2-carboxylic acid
  • 4-oxo-8-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-1h-quinoline-2-carboxylic acid
  • 8-(beta-d-glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
  • cardinalic acid
  • xanthurenic acid 8-o-beta-d-glucoside
  • xanthurenic acid 8-o-glucoside
CAS Number(s)
  • 97451-32-6
InChIKey MYFHOUJDPFBJLH-RSQMQNDGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N