3.β.-Acetoxypregna-5,16-Dien-20-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H32O3
IUPAC Name [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 356.498 g·mol−1
Heat of Formation -615.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.08 ± 1.08 D
Volume 456.85 Å 3
Surface Area 371.49 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3-beta)-3-(acetyloxy)pregna-5,16-dien-20-one
 • 16,17-didehydropregnenolone acetate
 • 16-dehydropregnenolone acetate
 • 20-oxopregna-5,16-dien-3-beta-yl acetate
 • 20-oxopregna-5,16-dien-3.beta.-yl acetate
 • 20-oxopregna-5,16-dien-3beta-yl acetate
 • 3beta-acetoxypregna-5,16-dien-20-one
 • 3beta-acetyloxy-pregna-5,16-dien-20-one
 • [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
 • [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-17-ethanoyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ethanoate
 • acetic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
 • dehydropregnenolone acetate
 • ks-1008
 • pregna-5,16-dien-20-one, 3-(acetyloxy)-, (3-beta)-
 • pregna-5,16-dien-20-one, 3-(acetyloxy)-, (3.beta.)-
 • pregna-5,16-dien-20-one, 3-(acetyloxy)-, (3beta)- (9ci)
 • pregna-5,16-dien-20-one, 3-beta-hydroxy-, acetate
 • pregna-5,16-dien-20-one, 3.beta.-hydroxy-, acetate
 • pregna-5,16-dien-20-one, 3beta-hydroxy-, acetate (8ci)
CAS Number(s)
 • 979-02-2
InChIKey MZWRIOUCMXPLKV-RFOVXIPZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O