α-D-Mannopyranose 6-(Dihydrogen Phosphate)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H13O9P
IUPAC Name [(2r,3s,4s,5s,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molecular Mass 260.136 g·mol−1
Heat of Formation -1991.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.52 ± 1.08 D
Volume 258.55 Å 3
Surface Area 238.22 Å 2
HOMO Energy -10.32 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 6-o-phosphono-alpha-d-mannopyranose
  • [(2r,3s,4s,5s,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyranyl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5s,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5s,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • alpha-d-mannose 6-phosphate
  • m6p
InChIKey NBSCHQHZLSJFNQ-PQMKYFCFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C O H