(2α)-2-Hydroxy-3-Oxoolean-12-En-30-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O4
IUPAC Name (2s,4as,6ar,6as,6br,8ar,11r,12ar,14br)-11-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
Molecular Mass 470.684 g·mol−1
Heat of Formation -1012.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.92 ± 1.08 D
Volume 592.99 Å 3
Surface Area 429.54 Å 2
HOMO Energy -9.16 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,4as,6ar,6as,6br,8ar,11r,12ar,14br)-11-hydroxy-10-keto-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
  • (2s,4as,6ar,6as,6br,8ar,11r,12ar,14br)-11-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
InChIKey NBVTUOKZVAKXHI-PEHYGLTBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O