(3α,5Beta,9Beta,10α,13α,15R)-Pimar-8(14)-Ene-3,15,16-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O3
IUPAC Name (1r)-1-[(2s,4ar,4bs,7r,8as)-7-hydroxy-2,4b,8,8-tetramethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3h-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
Molecular Mass 322.482 g·mol−1
Heat of Formation -764.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.08 ± 1.08 D
Volume 420.05 Å 3
Surface Area 325.42 Å 2
HOMO Energy -9.35 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r)-1-[(2s,4ar,4bs,7r,8as)-7-hydroxy-2,4b,8,8-tetramethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3h-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
  • 1,2-ethanediol, 1-(2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,8a,9,10-dodecahydro-7-hydroxy-2,4b,8,8-tetramethyl-2-phenanthrenyl)-, (2s-(2alpha(s*),4abeta,4balpha,7alpha,8abeta))-
InChIKey NCAZLDCEJHFJDT-KHKZNYETSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O