(4β,5Alpha,9β)-4,14-Dimethyl-9,19-Cycloergost-24(28)-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O
IUPAC Name (1r,3s,7s,8s,11s,12s,15r,16r)-15-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-7,12,16-trimethyl-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-one
Molecular Mass 424.702 g·mol−1
Heat of Formation -371.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.05 ± 1.08 D
Volume 591.59 Å 3
Surface Area 442.59 Å 2
HOMO Energy -9.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NFRXSIOHGADFRG-LRHYOPMXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O