(8α,9Beta,14Beta)-11,17-Dihydroxy-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-21-Yl D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H38O10
IUPAC Name (8alpha,9beta,14beta)-11,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl d-glucopyranoside
Molecular Mass 522.585 g·mol−1
Heat of Formation -1111.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.28 ± 1.08 D
Volume 595.56 Å 3
Surface Area 454.85 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey NGBXJGQRGMDPJB-IVNJFUPISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O