1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(Hydroxymethyl)-3-Buten-2-Yl (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Acrylate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H26O11
IUPAC Name [(1r)-2-(hydroxymethyl)-1-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]allyl] (e)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
Molecular Mass 442.414 g·mol−1
Heat of Formation -1778.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.92 ± 1.08 D
Volume 501.55 Å 3
Surface Area 446.09 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NGOIXUCFVRGSAM-KKVNVNKFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O