(1β)-6,6'-Dimethoxy-2,2'-Dimethyltubocuraran-7',12'-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H38N2O6
IUPAC Name (1beta)-6,6'-dimethoxy-2,2'-dimethyltubocuraran-7',12'-diol
Molecular Mass 594.697 g·mol−1
Heat of Formation -632.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.04 ± 1.08 D
Volume 700.35 Å 3
Surface Area 512.85 Å 2
HOMO Energy -8.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.19 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (−)-bebeerine
 • (-)-bebeerine
 • (-)-curine
 • 1-bebeerine
 • 1-curine
 • 13h-4,6:21,24-dietheno-8,12-metheno-1h-pyrido(3',2':14,15)(1,11)dioxacycloeicosino(2,3,4-ij)isoquinoline-9,19-diol, 2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-18,29-dimethoxy-1,14-dimethyl-, (13ar,25ar)-
 • aristolochine (c36 alkaloid)
 • chonodoendrine (l)
 • curine
 • l-curine
 • tubocuraran-7',12'-diol, 6,6'-dimethoxy-2,2'-dimethyl-, (1'alpha)-
 • tubocuraran-7',12'-diol, 6,6'-dimethoxy-2,2'-dimethyl-, (1.beta.)-
 • tubocuraran-7',12'-diol, 6,6'-dimethoxy-2,2'-dimethyl-, (1beta)- (9ci)
CAS Number(s)
 • 1414-38-6
 • 1349-62-8
 • 1398-06-7
 • 436-05-5
 • 30912-56-2
 • 1407-32-5
 • 1407-33-6
 • 1407-34-7
 • 28639-16-9
 • 8030-54-4
InChIKey NGZXDRGWBULKFA-VSGBNLITSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N