(5α)-3-(Benzyloxy)-17-(Cyclopropylmethyl)-14-Hydroxy-4,5-Epoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H29NO4
IUPAC Name (4r,4as,7ar,12bs)-9-benzyloxy-3-(cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one
Molecular Mass 431.523 g·mol−1
Heat of Formation -162.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.94 ± 1.08 D
Volume 511.18 Å 3
Surface Area 380.55 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-14-hydroxy-3-(phenylmethoxy)morphinan-6-one
  • 17-(cyclopropylmethyl)-7-benzyl-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
  • 17-cpm-nal
  • 3-benzylnaltrexone
  • 3-o-benzylnaltrexone
  • morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-(phenylmethoxy)-, (5alpha)-
CAS Number(s)
  • 153567-11-4
InChIKey NIBRTUHQXLSONU-LHIMOPHOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N