(3β,22E)-Cholesta-5,22,24-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H42O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,2e)-1,5-dimethylhexa-2,4-dienyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 382.622 g·mol−1
Heat of Formation -357.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.74 ± 1.08 D
Volume 526.39 Å 3
Surface Area 423.12 Å 2
HOMO Energy -8.66 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.49 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r,3e)-6-methylhepta-3,5-dien-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,2e)-1,5-dimethylhexa-2,4-dienyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 22-dehydrodesmosterol
  • cholesta-5,22,24-trien-3-ol
  • cholesta-5,22,24-trien-3-ol, (3beta,22e)-
CAS Number(s)
  • 23656-66-8
InChIKey NKIFUBKKNVGXKA-OFAYOZIESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O