(5α)-3,14-Dihydroxy-17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-6,10-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H17NO5
IUPAC Name (4s,4as,7ar,12bs)-4a,9-dihydroxy-3-methyl-1,2,4,5,6,7a-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,13-dione
Molecular Mass 315.321 g·mol−1
Heat of Formation -633.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.56 ± 1.08 D
Volume 341.54 Å 3
Surface Area 278.26 Å 2
HOMO Energy -8.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 10-ketooxymorphone
  • morphinan-6,10-dione, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-, (5alpha)-
CAS Number(s)
  • 96445-15-7
InChIKey NKNGMQYKBKVDKI-LTIDMASMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N