1-(β-D-Ribofuranosyl)-1H-Imidazol-5-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C8H13N3O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(5-aminoimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 215.207 g·mol−1
Heat of Formation -573.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.48 ± 1.08 D
Volume 241.54 Å 3
Surface Area 222.14 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.60 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(5-amino-1-imidazolyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(5-aminoimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(5-aminoimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(5-aminoimidazol-1-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 5-aminoimidazole ribonucleoside
  • ais
InChIKey NKYAAYKKNSYIIW-XVFCMESISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N