(6R,7R)-7-{[(2E)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-Yl)-2-(Methoxyimino)Acetyl]Amino}-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-Ene-2-Carboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H13N5O5S2
IUPAC Name (6r,7r)-7-[[(2e)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino-acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molecular Mass 383.403 g·mol−1
Heat of Formation -279.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.03 ± 1.08 D
Volume 404.39 Å 3
Surface Area 356.79 Å 2
HOMO Energy -8.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6r,7r)-7-[[(2e)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyimino-ethanoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
  • (6r,7r)-7-[[(2e)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
  • (6r,7r)-7-[[(2e)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyimino-1-oxoethyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
  • (6r,7r)-7-[[(2e)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino-acetyl]amino]-8-keto-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
  • (6r,7r)-7-[[(2e)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyimino-acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
InChIKey NNULBSISHYWZJU-KPLGQKMUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N