(3β,4Alpha,8Alpha,12Xi)-3,4,15-Triacetoxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H36O10
IUPAC Name [(1s,2r,4s,7r,9r,10r,11s,12s)-10,11-diacetoxy-2-(acetoxymethyl)-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-4-yl] 3-methylbutanoate
Molecular Mass 508.558 g·mol−1
Heat of Formation -1685.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.29 ± 1.08 D
Volume 595.09 Å 3
Surface Area 441.7 Å 2
HOMO Energy -10.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NOTOVTQRFFVBSB-RRELFVQASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O