(3α,4Beta,8α)-3,4,15-Triacetoxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H20O10
IUPAC Name (3alpha,4beta,8alpha)-3,4,15-triacetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-yl 3-methylbutanoate
Molecular Mass 492.431 g·mol−1
Heat of Formation 1541.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.36 ± 1.08 D
Volume 531.9 Å 3
Surface Area 399.03 Å 2
HOMO Energy -9.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.82 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NOTOVTQRFFVBSB-VZPCOZJFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O