α-D-Glucopyranosyl 1-C-Methyl-4-Thio-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H24O10S
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s,6r)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-5-sulfanyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 372.389 g·mol−1
Heat of Formation -1887.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.50 ± 1.08 D
Volume 409.39 Å 3
Surface Area 327.6 Å 2
HOMO Energy -9.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s,6r)-3,4-dihydroxy-5-mercapto-2-methyl-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s,6r)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-5-sulfanyl-oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s,6r)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-5-sulfanyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4r,5s,6r)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-5-sulfanyloxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3r,4r,5s,6r)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-mercapto-2-methyl-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • alpha-d-glucopyranoside, methyl 4-s-alpha-d-glucopyranosyl-4-thio-
  • methyl 4-thio-alpha-maltoside
  • mtams
CAS Number(s)
  • 68667-09-4
InChIKey NQSLVTWMEOTAEO-IJVUFQDPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O