(3β,5β,15β,16β)-3,16-Diacetoxy-14,15-Dihydroxybufa-20,22-Dienolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H38O8
IUPAC Name [(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,15r,16r,17r)-16-acetyloxy-14,15-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-(2-oxo-3h-pyran-3-id-5-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 502.597 g·mol−1
Heat of Formation -155.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.12 ± 1.08 D
Volume 586.42 Å 3
Surface Area 446.79 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey NRFWYZBOYUUFJB-CZAOESIRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O