α-(Fluoromethyl)-3-Hydroxy-L-Tyrosine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12FNO4
IUPAC Name (2s)-2-amino-2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-3-fluoro-propanoic acid
Molecular Mass 229.205 g·mol−1
Heat of Formation -854.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.72 ± 1.08 D
Volume 257.86 Å 3
Surface Area 230.05 Å 2
HOMO Energy -9.07 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2s)-2-amino-2-(3,4-dihydroxybenzyl)-3-fluoro-propionic acid
 • (2s)-2-amino-2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-3-fluoro-propanoic acid
 • (2s)-2-amino-2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-3-fluoropropanoic acid
 • 2-(fluoromethyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alanine
 • alpha-fluoromethyldopa
 • alpha-monofluoromethyldopa
 • dl-tyrosine, alpha-(fluoromethyl)-3-hydroxy-
 • mfmd
 • monofluoromethyl-dopa
 • rmi 71963
CAS Number(s)
 • 69938-07-4
InChIKey NRNSHPCDKHOUOE-SNVBAGLBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F