(2β,5β,9β,10Alpha,13Alpha,15R)-Pimar-8(14)-Ene-2,15,16,18-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O4
IUPAC Name (1r)-1-[(2s,4ar,4bs,6s,8r,8as)-6-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-2,4b,8-trimethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3h-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
Molecular Mass 338.482 g·mol−1
Heat of Formation -927.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.06 ± 1.08 D
Volume 431.2 Å 3
Surface Area 334.77 Å 2
HOMO Energy -9.48 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r)-1-[(2s,4ar,4bs,6s,8r,8as)-6-hydroxy-2,4b,8-trimethyl-8-methylol-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3h-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
  • (1r)-1-[(2s,4ar,4bs,6s,8r,8as)-6-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-2,4b,8-trimethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3h-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
InChIKey NRYNTARIOIRWAB-JPDRSCFKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O