(6β,11β)-9-Fluoro-6,11-Dihydroxy-17-(Methylsulfinyl)Androsta-1,4,16-Trien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H25FO4S
IUPAC Name (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(r)-methylsulfinyl]-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 380.474 g·mol−1
Heat of Formation -745.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.97 ± 1.08 D
Volume 432.33 Å 3
Surface Area 332.82 Å 2
HOMO Energy -8.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.50 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NTQRTWCTJVULPA-ZYWDCLIASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O F