1-(β-D-Ribofuranosyl)-3,4-Dihydro-2(1H)-Pyrimidinone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H14N2O5
IUPAC Name 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1,6-dihydropyrimidin-2-one
Molecular Mass 230.218 g·mol−1
Heat of Formation -859.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.18 ± 1.08 D
Volume 250.57 Å 3
Surface Area 228.18 Å 2
HOMO Energy -9.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3,4-dihydropyrimidin-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3,4-dihydropyrimidin-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3,4-dihydropyrimidin-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-3,4-dihydropyrimidin-2-one
  • 3,4-dihydro-1h-pyrimidin-2-one nucleoside
  • dhz
InChIKey NVRAAJMSMZQKRW-WCTZXXKLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N