(1α,5Xi,10Xi,14α,16Beta)-20-Ethyl-8,9-Dihydroxy-1,14,16-Trimethoxyaconitan-4-Yl 2-Acetamidobenzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H44N2O8
IUPAC Name (10xi,16beta)-20-ethyl-8,9-dihydroxy-1,14,16-trimethoxyaconitan-4-yl 2-acetamidobenzoate
Molecular Mass 584.700 g·mol−1
Heat of Formation -1178.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.52 ± 1.08 D
Volume 677.93 Å 3
Surface Area 511.93 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NWBWCXBPKTTZNQ-FXIUQALHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N