(1α,10α,13α,14α,16Beta,17Xi)-20-Ethyl-8,9-Dihydroxy-1,14,16-Trimethoxyaconitan-4-Yl 2-Acetamidobenzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H44N2O8
IUPAC Name (5alpha,14beta,16beta)-20-ethyl-8,9-dihydroxy-1,14,16-trimethoxyaconitan-4-yl 2-acetamidobenzoate
Molecular Mass 584.700 g·mol−1
Heat of Formation -1396.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.15 ± 1.08 D
Volume 676.48 Å 3
Surface Area 509.53 Å 2
HOMO Energy -8.47 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NWBWCXBPKTTZNQ-QOQRDJBUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N