3-(α-D-Arabinofuranosyl)-3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-D]Pyrimidin-7-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N6O4
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2-(7-aminotriazolo[4,5-e]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molecular Mass 268.229 g·mol−1
Heat of Formation -352.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.71 ± 1.08 D
Volume 282.18 Å 3
Surface Area 261.28 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(7-amino-3-triazolo[4,5-e]pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(7-amino-[1,2,3]triazolo[4,5-e]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(7-aminotriazolo[4,5-e]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(7-aminotriazolo[4,5-e]pyrimidin-3-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 3h-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-amine, 3-alpha-d-arabinofuranosyl-
  • 3h-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine,7-amino-3-alpha-d-arabinofuranosyl-
  • 9-alpha-arabinofuranosyl-8-azaadenine
  • 9-alpha-d-arabinofuranosyl-8-azaadenine
  • azaadenine
InChIKey OAUKGFJQZRGECT-ICKFSKTQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N