β-Phenyl-D-Phenylalanyl-N-(4-Carbamimidoylbenzyl)-L-Prolinamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H31N5O2
IUPAC Name (2s)-1-[(2r)-2-amino-3,3-diphenyl-propanoyl]-n-[(4-carbamimidoylphenyl)methyl]pyrrolidine-2-carboxamide
Molecular Mass 469.578 g·mol−1
Heat of Formation 5.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.69 ± 1.08 D
Volume 579.65 Å 3
Surface Area 484.2 Å 2
HOMO Energy -9.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-1-[(2r)-2-amino-1-oxo-3,3-di(phenyl)propyl]-n-[(4-carbamimidoylphenyl)methyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
  • (2s)-1-[(2r)-2-amino-3,3-di(phenyl)propanoyl]-n-[(4-carbamimidoylphenyl)methyl]pyrrolidine-2-carboxamide
  • (2s)-n-(4-amidinobenzyl)-1-[(2r)-2-amino-3,3-di(phenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide
InChIKey ODAPDZPYLPTJOD-UKILVPOCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N