β-D-Galactofuranuronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O7
IUPAC Name (2s)-2-hydroxy-2-[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydrofuran-2-yl]acetic acid
Molecular Mass 194.139 g·mol−1
Heat of Formation -1312.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.36 ± 1.08 D
Volume 205.61 Å 3
Surface Area 195.97 Å 2
HOMO Energy -10.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.63 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-2-hydroxy-2-[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydrofuranyl]acetic acid
  • (2s)-2-hydroxy-2-[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxyoxolan-2-yl]acetic acid
  • (2s)-2-hydroxy-2-[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxyoxolan-2-yl]ethanoic acid
  • (2s)-2-hydroxy-2-[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydrofuran-2-yl]acetic acid
InChIKey OEVWLAOZEALENB-ORELYVPDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O