(11α,13E,15S,17Z)-11,15-Dihydroxy-9-Oxoprosta-13,17-Dien-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O5
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 352.465 g·mol−1
Heat of Formation -1053.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.26 ± 1.08 D
Volume 471.85 Å 3
Surface Area 389.68 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.39 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]-5-keto-cyclopentyl]enanthic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
  • 9-oxo-11r,15s-dihydroxy-13e,17z-prostadienoic acid
  • d17 pge1
  • lmfa03010143
InChIKey OFPLGKUICBQJOS-GAFLZONLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O