α-D-Glucopyranosyl 3-Amino-3-Deoxy-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H23NO10
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 341.312 g·mol−1
Heat of Formation -1898.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.49 ± 1.08 D
Volume 371.8 Å 3
Surface Area 299.38 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • 3-amino-3-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside
  • 3-trehalosamine
  • alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-glucopyranosyl 3-amino-3-deoxy-
CAS Number(s)
  • 75060-25-2
InChIKey OHNBYBTUSOVUMK-PNKJYEMWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N