2α-Methylcortisone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H30O5
IUPAC Name (2r,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-2,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molecular Mass 374.471 g·mol−1
Heat of Formation -954.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.33 ± 1.08 D
Volume 452.75 Å 3
Surface Area 355.89 Å 2
HOMO Energy -9.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-glycoloyl-17-hydroxy-2,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-quinone
  • (2r,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-2,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
  • (2r,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-2,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
  • (2r,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-2,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
CAS Number(s)
  • 3836-19-9
InChIKey OIGPMJCLTDSPPN-QQVOSXMISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O