9-(α-D-Lyxofuranosyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13N5O4
IUPAC Name (2s,3s,4r,5r)-2-(6-aminopurine-1,3,7-triium-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 267.241 g·mol−1
Heat of Formation -452.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.06 ± 1.08 D
Volume 287.26 Å 3
Surface Area 263.02 Å 2
HOMO Energy -9.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4r,5r)-2-(6-amino-9-purinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4r,5r)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4r,5r)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
InChIKey OIRDTQYFTABQOQ-ASCDQALMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N