(3β,4Alpha,8Alpha,12Xi)-15-Acetoxy-3,4-Dihydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 3-Hydroxy-3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H32O9
IUPAC Name (3beta,4alpha,8alpha,12xi)-15-acetoxy-3,4-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-yl 3-hydroxy-3-methylbutanoate
Molecular Mass 440.484 g·mol−1
Heat of Formation -1583.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.20 ± 1.08 D
Volume 512.53 Å 3
Surface Area 382.74 Å 2
HOMO Energy -9.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.39 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OJBCMLLFVXXDGS-MOKHGJLUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O