1-(β-D-Ribofuranosyl)-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedithione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N2O4S2
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4r,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dithione
Molecular Mass 276.333 g·mol−1
Heat of Formation -516.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.62 ± 1.08 D
Volume 290.97 Å 3
Surface Area 258.53 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OKYRYFXQZRFDQL-PXBUCIJWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N