1-(β-D-Ribofuranosyl)-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedithione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N2O4S2
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dithione
Molecular Mass 276.333 g·mol−1
Heat of Formation -511.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.58 ± 1.08 D
Volume 292.58 Å 3
Surface Area 258.89 Å 2
HOMO Energy -8.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]pyrimidine-2,4-dithione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dithione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dithione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dithione
InChIKey OKYRYFXQZRFDQL-XVFCMESISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N