(17α)-17-Hydroxy-21-Iodopregna-4,6-Dien-20-Yn-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H25IO2
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-17-(2-iodoethynyl)-10,13-dimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 436.326 g·mol−1
Heat of Formation -46.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.28 ± 1.08 D
Volume 433.63 Å 3
Surface Area 351.46 Å 2
HOMO Energy -9.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.53 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey OLSDNCSWCHMJEW-SJFWLOONSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O