β-D-Ribofuranosyl 5-O-Phosphono-β-D-Ribofuranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H19O12P
IUPAC Name [(2r,3s,4r,5s)-5-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molecular Mass 362.224 g·mol−1
Heat of Formation -2536.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.69 ± 1.08 D
Volume 368.2 Å 3
Surface Area 305.01 Å 2
HOMO Energy -10.14 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(2r,3s,4r,5s)-5-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4r,5s)-5-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4r,5s)-5-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4r,5s)-5-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4r,5s)-5-[[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-3,4-dihydroxy-2-tetrahydrofuranyl]methyl dihydrogen phosphate
  • beta-d-ribofuranoside, 5-o-phosphono-beta-d-ribofuranosyl, homopolymer
  • polyribophosphate
  • polyribose phosphate
  • polyribosyl phosphate
CAS Number(s)
  • 43019-47-2
InChIKey OLXOHDAJTUPVIO-FXKBPBMMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C O H