α-D-Galactopyranosyl-(1->6)-[Beta-D-Mannopyranosyl-(1->4)]-Beta-D-Mannopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name [(2r)-2-[[(2r,4s,5r)-4-formyl-5-[(1r)-2-[(1s)-1-(1-formyl-2-oxo-vinyloxy)-2-oxo-ethoxy]-1-formyloxy-ethyl]-1,3-dioxolan-2-yl]oxy]-3-oxo-propyl] formate; oxaldehyde
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -2966.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.68 ± 1.08 D
Volume 542.36 Å 3
Surface Area 432.8 Å 2
HOMO Energy -10.44 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.56 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5s,6r)-5-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxane-2,3,4-triol
  • (2r,3s,4r,5s,6r)-5-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2,3,4-triol
  • (2r,3s,4r,5s,6r)-5-[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2,3,4-triol
  • (2r,3s,4r,5s,6r)-5-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxymethyl]tetrahydropyran-2,3,4-triol
  • galactomannan
  • galactomannoglycan
InChIKey OMDQUFIYNPYJFM-XKDAHURESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O