(3β,9β)-9,19-Cyclolanost-24-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3beta,9beta)-9,19-cyclolanost-24-en-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -431.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.69 ± 1.08 D
Volume 594.08 Å 3
Surface Area 438.85 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.39 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 9,19-cyclolanost-24-en-3-ol, (3beta)-
  • 9beta,19-cyclo-24-lanosten-3beta-ol
  • cycloartenol
  • cycloarterenol
CAS Number(s)
  • 469-38-5
InChIKey ONQRKEUAIJMULO-YBXTVTTCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O